White House: President Obama Nominates Judge Adalberto José Jordán to the United States Court of Appeals

The White House: Today, President Obama nominated Judge Adalberto José Jordánto the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit.